1.  
 2.  
 3. Cut Copy, 2014

   
 4. Yeezus, 2013

   
 5. samuelmonkarsh.com

   
 6. samuelmonkarsh.com

   
 7. samuelmonkarsh.com

   
 8. see you two soon, 2013

   
 9. TOO TIGHT

   
 10. Mosh Pit Virgin

   
 11. Lorde & Haim, 2013

   
 12. samuelmonkarsh.com

   
 13. Ewing 33

   
 14. samuelmonkarsh.com

   
 15. samuelmonkarsh.com