1.  
 2.  
 3.  
 4. Cut Copy, 2014

   
 5. Yeezus, 2013

   
 6. samuelmonkarsh.com

   
 7. samuelmonkarsh.com

   
 8. samuelmonkarsh.com

   
 9. see you two soon, 2013

   
 10. TOO TIGHT

   
 11. Mosh Pit Virgin

   
 12. Lorde & Haim, 2013

   
 13. samuelmonkarsh.com

   
 14. Ewing 33

   
 15. samuelmonkarsh.com